[vc_row row_height_percent=”0″ override_padding=”yes” h_padding=”0″ top_padding=”3″ bottom_padding=”3″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″][vc_column width=”1/1″][vc_custom_heading heading_semantic=”h1″ text_size=”h1″]

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖏᑦ ᒪᓕᒐᕋᓛᖏᓪᓗ

[/vc_custom_heading][vc_column_text]ᓄᓇᕗᑦ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᒃᑯᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᔅᓴᒐᑎᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ. ᐊᒻᒪᓗ, ᑕᓪᓕᒪᓂᑦ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖏᑦᑐᓂᑦ ᐃᓂᖃᕐᒥᔪᑦ ᓴᓂᕐᕙᐃᓯᒪᓪᓗᑎᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ, ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᓪᓗ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓐᓂ, ᑲᓇᑕᐅᓗ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᖏᓐᓂ, ᑐᓐᖓᕕᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐱᔭᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐱᓕᕆᔨᖏᑦ (CanNor).  ᒫᔾᔨᒥ 2012, ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᕈᒪᓚᐅᖅᓯᒪᒻᒪᑕ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖏᑦᑐᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᓗᑎᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᒪᖃᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑎᑦ ᑕᖅᑮᑦ ᑎᓴᒪᑦ ᐊᓂᒍᕋᐃᒻᒪᑕ.

ᑲᑎᒪᔩᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ ᐃᒪᐃᑦᑐᓂᑦ: ᐊᓯᕙᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐃᖃᓗᒐᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐊᐅᓪᓚᕈᔾᔨᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᑎᔾᔪᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᑐᔪᕐᒥᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒥᐊᕐᔪᐊᒃᑰᕐᓂᒧᓪᓗ, ᐱᖓᓱᓂᓗ ᓇᒻᒥᓂᖃᕐᓂᐅᓐᖏᑦᑐᒨᖓᔪᓂᑦ. ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐃᓕᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐃᓛᒃᑰᖃᑦᑕᖅᑐᑎ ᐃᓕᓯᒪᓂᖏᓐᓂ ᑎᓴᒪᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒨᖓᓗᑎᑦ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᓪᓕᒪᑦ ᑭᖑᓂᖓᓂ ᐃᓕᑦᑕᓕᖅᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᓪᓗᑎᑦ ᐊᑕᐅᑎᒃᑰᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖏᒻᒪᑕ. ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᑦ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕆᓪᓗᑎᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᑲᑎᒪᒋᐊᓯᑦᑕᐅᑎᒋᖃᑦᑕᖅᑐᑎᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᖓᓐᓂ ᑲᑎᒪᒌᑐᐊᕋᐃᒻᒪᑕ. ᓯᕗᓕᖅᑎᖏᑦ ᐱᖓᓲᓪᓗᑎᑦ ᐅᑯᐊ − ᐃᔅᓯᕙᐅᑕᖅ, ᑐᖏᓕᖓ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᓗ.

ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᑯᓯ ᐅᑭᐊᔅᓵᖑᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 2012−ᒥ, ᓄᓇᕗᑦ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᓂᕐᒥᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᑦ, ᑕᐃᒫᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐱᕕᖃᖅᑎᑕᐅᕙᑦᑐᑦ ᓂᕈᐊᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᑲᑎᒪᔨᒋᓂᐊᖅᑕᒥᓂᒃ ᐱᖃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᖏᓐᓂ ᑲᑎᒪᑎᓗᒋᑦ ᐋᒡᒐᓘᓐᓃᑦ.[/vc_column_text][vc_custom_heading]ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᔭᔅᓴᐃᑦ[/vc_custom_heading][vc_column_text]

ᒪᓕᒐᕋᓛᖏᑦ

[/vc_column_text][vc_column_text]ᖃᕋᓴᐅᔭᕐᒨᕈᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕋᓛᖏᑦ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐃᓄᑦᑎᑑᖅᑐᓪᓘᓐᓃᑦ:

Nunavut Tourism Bylaws – English ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᑦᑑᑉᐱᕆ 2016
Nunavut Tourism Bylaws – Inuktitut ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᐊᑦᑑᑉᐱᕆ 2016[/vc_column_text][vc_column_text]

ᓇᕿᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑏᑦ – 2012/13

[/vc_column_text][vc_column_text]ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᖁᔨᕗᖔᕈᑏᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᑕᕝᕙᓂ 2012/13 ᐊᕐᕌᒍᖏᓂ. ᑕᐃᒫᒃ ᖃᐅᔨᒍᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑎᑦ ᐃᓚᖏᓐᓂ ᐱᓕᕆᐊᖑᓯᒪᔪᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᓯᒪᔪᓂᓪᓗ ᑲᑎᒪᓂᖏᓐᓂ.

pdfRegister of Motions 2012-13 – English[/vc_column_text][vc_column_text]

ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖏᑦ, 2012-17

[/vc_column_text][vc_column_text]ᒫᔾᔨᐅᑎᓗᒍ 2012, ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓗᑎᑦ ᓯᓚᑖᓂ ᐱᓕᕆᔨᒥᑦ ᑐᓂᓯᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ, ᓄᓇᕗᑦ ᐳᓚᕋᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐅᖅᑐᑎᑦ ᐊᕐᕌᒍᖏᓐᓄᑦ 2012-17.

pdfNunavut Tourism Strategic Plan 2012-17[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Scroll to Top